WoonCompas uitgebreid

Ambitie

WoonCompas realiseert en beheert woonruimte voor ouderen en voor doelgroepen die vanuit een sociale of diaconale vraag een beroep op ons doen. Dit doel is tijdloos geformuleerd, waardoor wij geen moeite hebben met het vinden van passende vraagstukken. De opgave in Rotterdam en omgeving is groot, aan de vraagzijde is er genoeg ruimte voor groei. Onze mogelijkheden zijn beperkt, we streven naar optimale invulling.

Zorg- en welzijnspartijen, onderwijsinstellingen en belangenbehartigers van senioren zijn onze belangrijkste partners naast de bewoners zelf. Zij zijn essentieel voor de exploitatie van de bestaande complexen en de ontwikkeling van nieuwe locaties. Onze inbreng in deze samenwerking zien wij niet als een verplicht prestatieveld, het is een randvoorwaarde voor het realiseren van onze doelstelling. Bijkomend voordeel van de samenwerkingen is dat onze partners vaak een breder blikveld hebben dan vastgoed, wij kunnen daar veel van leren en dat doen we graag.

Doelstelling

WoonCompas is een stichting met een christelijke identiteit. Wij hebben een diaconale doelstelling die wij als volgt formuleren:

"WoonCompas realiseert en beheert woonruimte voor ouderen en voor doelgroepen die vanuit een sociale of diaconale vraag een beroep op ons doen."

In de praktijk betekent dit het ontwikkelen en exploiteren van huizen waar senioren en/of kwetsbare doelgroepen wonen inclusief aanvullende voorzieningen zoals gezondheidscentra, recreatieruimten en kleinschalige winkels voor dagelijkse levensbehoeften.

Wij opereren met kennis van onze historie, voor onze projecten sluiten wij niemand uit. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de gelijkheid van mensen en kenmerken zich door een grote betrokkenheid. WoonCompas heeft medemenselijkheid als vertrekpunt en naast de professionele voldoening geeft dit een deel extra motivatie aan alle betrokkenen.

Aandachtsgebieden

Een groot deel van ons werk is het ontwikkelen en beheren van woningen voor mensen boven de 55. Op verschillende plaatsen in Rotterdam hebben wij woongebouwen. Deze gebouwen voorzien in extra services, in samenwerking met andere partijen en niet te vergeten een grote groep vrijwilligers. Meest in het oog springende voorbeeld zijn de gezondheidscentra die we in verschillende gebouwen faciliteren. De wooncentra zijn ook een ontmoetingspunt. Onze gebouwen "ontwikkelen" mee met de behoefte van de bewoners. Onze bewoners zijn relatief veel thuis, hun woonruimte is des te belangrijker. Dat betekent niet dat deze groot hoeft te zijn, maar wel dat deze als geheel een prettige sfeer brengt.

Een ander belangrijk deel van ons vastgoed is gericht op zorg- en dienstverlenende organisaties die hun cliënten zelf wensen te huisvesten. Via deze stichtingen huisvesten wij vele mensen die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen of willen wonen. Zo wonen in onze huizen mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een (voormalige) verslavingsproblematiek, Rotterdammers die participeren in het project (z)onder dak en andere begeleide woonvormen. Wij hebben inmiddels vele jaren ervaring met deze projecten en zijn trots iets te kunnen betekenen voor deze mensen en de stichtingen die hen begeleiding bieden.

De intramurale woonvorm, oftewel verpleeg- en verzorgingshuizen, is de oudste binnen onze stichting. Tot midden vorige eeuw verzorgden de diaconieën van kerken grotendeels de ouderenzorg. De rol van de overheid op het gebied van ouderenzorg is sindsdien toegenomen. WoonCompas verhuurt intramurale woongebouwen aan zorginstellingen. In deze gebouwen wonen senioren die een zorgvraag hebben die zelfstandig wonen belemmerd. De rol van deze vorm van huisvesting wordt kleiner. Mensen blijven langer thuis wonen, mede omdat vanuit overheidswege indicaties voor verblijf zijn aangescherpt.

Historie

In 1958 wordt de “Stichting tot Verzorging van Bejaarden der Hervormde Gemeenten Hillegersberg en Kralingen en van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam te Rotterdam” opgericht (hierna “Stichting met de lange naam”). De vermelde kerkelijke gemeenten hebben vanaf dat moment de handen ineen geslagen om zorg te dragen voor bejaardenzorg inclusief huisvesting.

Deze stichting bouwt de bejaardenoorden Helga en De Aarhof. De “Stichting met de lange naam” fuseert begin jaren negentig en er volgt een naamswijziging naar “Stichting Zorg voor Ouderen”, (hierna ZVO). In 1996 ontstaat er de mogelijkheid om een woningcorporatie (toegelaten instelling) op te richten, die kans wordt benut. Naast de “Stichting Zorg voor Ouderen” ontstaat de corporatie “Stichting Huisvesting voor Ouderen” (hierna HVO). HVO en ZVO zijn een personele unie onder een gelijk bestuur. HVO bezit de gebouwen waar servicewoningen onderdeel vanuit maken, ZVO verkrijgt de gebouwen die puur zorg gerelateerd zijn. Een fusie in 2001 leidt tot een nieuwe naamsverandering. ZVO gaat op in “ Stichting Zorg Compas” en HVO in “Stichting Woon Compas”, de samenwerkingsstructuur blijft gelijk. In 2004 besluiten de Raad van Toezicht/Commissarissen om de twee stichtingen van een eigen bestuur te voorzien. De stichtingen blijven nauw samenwerken. In 2010 fuseert Zorg Compas met Laurens (zorg, wonen en diensten). WoonCompas zet haar koers voort.