Visitatie

Bestuurlijke reactie op het visitatierapport

De visitatie van WoonCompas is afgerond. Het rapport geeft ons inzicht in de manier waarop WoonCompas functioneert, maar vooral in de manier waarop onze stakeholders naar ons kijken. Dat is waardevol voor ons, want we zijn verbonden met die stakeholders en we hebben ze nodig om ons werk te kunnen doen. Het rapport zal binnenkort op een specifieke bijeenkomst met onze belangrijkste stakeholders worden gedeeld en besproken. Verder zullen wij met enkele stakeholders over specifieke onderwerpen afzonderlijk in gesprek gaan. Ik wil alle mensen en organisaties die aan onze visitatie hebben meegewerkt daarvoor hartelijk danken.

Over het algemeen functioneert WoonCompas goed. De organisatie is op orde gebleken. De primaire taken van de corporatie worden naar behoren uitgevoerd. We hebben ten opzichte van de vorige visitatie ons niveau van presteren kunnen verbeteren. Daar zijn we best trots op, in een tijd waarin we tegen de trend in zijn gegroeid door het verwezenlijken van een aanzienlijke nieuwbouwopgave, de verhuurdersheffing en vpb-plicht ons financieel fors hebben aangeslagen, maar ook te maken hebben met imagoproblemen in de sector als geheel.

Wij onderkennen de zorgen van de commissie over de financiële continuïteit, maar het goedgekeurde herstelplan geeft aan dat wij ook op dat vlak op de goede weg zijn. WoonCompas geeft het financieel herstel vorm zonder ingrijpende maatregelen voor de huurders, zoals extra huurverhogingen of bezuinigingen op onderhoud. In het herstelplan is opgenomen dat WoonCompas de komende jaren leningen aflost, investeert in de verduurzaming van woningen en een verzorgingshuis ombouwt tot woningen.

Aanleiding voor het verscherpte toezicht vormde de onzekerheid over het zorgvastgoed en het onderhoud, de beperkte financiële bijsturingsmogelijkheden en een sterke focus op projectontwikkeling in het verleden. Het was zinvol om de vastgoedportefeuille volledig tegen het licht te houden. Door ons op de primaire doelgroep, de écht kwetsbaren te richten konden duidelijke keuzes worden gemaakt. Dat creëert ruimte voor zaken die nodig zijn en is nu ook duidelijk in de portefeuillestrategie vastgelegd.

Overigens heeft de inmiddels afgeronde ontwikkeling van MUSA Katendrecht geen direct verband met het verscherpte toezicht. Ik merk dat bewoners en andere belanghebbenden die link wel eens leggen, maar het tegendeel is waar: het project MUSA heeft onze financiële positie juist versterkt en draagt in die zin bij aan het financiële herstel. Wel is het zo dat projectontwikkeling risico’s met zich meebrengt die op dit moment niet passend zijn. Daarom wijzigt de focus van WoonCompas van projectontwikkeling richting beheer.

Op basis van het rapport en de opmerkingen van onze stakeholders zien we voor de komende jaren de volgende aandachtspunten:

  • Het huisvesten van bijzondere doelgroepen
  • Meer / gelijkmatiger aandacht voor de verschillende objecten
  • Onderzoeken van de mogelijkheden voor samenwerking
  • Het betrekken van belanghebbenden bij het beleid
  • Het communiceren over succesvolle projecten
  • Toekomstvisie helder communiceren

Ik ben blij met de complimenten die wij hebben ontvangen, die geef ik met plezier door aan de medewerkers van WoonCompas. Wij gaan - gesterkt daardoor - weer met passie en volle overtuiging aan de slag voor onze senioren en kwetsbare Rotterdammers.

Mede namens de Raad van Commissarissen,

Marcel Korthorst

directeur-bestuurder WoonCompas

Klik hier voor het visitatierapport