Verscherpt toezicht

Met ingang van 3 november 2015 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het toezicht op woningcorporatie WoonCompas verscherpt. De Aw, de toezichthouder op alle woningcorporaties, geeft aan dat de financiële positie van WoonCompas onvoldoende is verbeterd afgelopen jaar. Het verscherpt toezicht houdt in dat de Aw toeziet op het opstellen en naleven van een herstelplan.

WoonCompas richt zich op senioren en kwetsbaren. De organisatie is de laatste jaren gegroeid door het ontwikkelen van sociale huurwoningen en maatschappelijk- en zorgvastgoed. De portefeuille (eigendom en beheer) is daardoor sinds 2005 met 600 gestegen tot 1.700 eenheden. De oplevering van het succesvolle project Musa Katendrecht markeert voorlopig het einde van een periode van groei.

Hoewel zij door de gemeente en samenwerkingspartners wordt erkend als succesvol maatschappelijk ondernemer, moet WoonCompas zich meer richten op het beheer van de bestaande woningvoorraad. "Tijden veranderen" aldus Marcel Korthorst, directeur-bestuurder van WoonCompas. "De nieuwe woningwet legt maatschappelijke investeringen aan banden en de verhuurdersheffing beperkt onze financiële slagkracht. Met deze koerswijziging als gevolg".

Financiële normen

Vorig jaar heeft WoonCompas in haar verbeterplan laten zien dat haar financiële ratio’s zich positief ontwikkelen. Het resultaat op de korte termijn is echter onvoldoende. De Aw verwacht daarom dat WoonCompas in 2018 nog niet zal voldoen aan de gestelde normen.

De conditiemeting van een belangrijk deel van het bezit heeft reeds plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de staat van onderhoud op orde is. Door dit op korte termijn ook voor het resterende vastgoed uit te voeren verwacht WoonCompas de onzekerheid bij de Aw hieromtrent weg te nemen.

Zorgvastgoed extra zorgelijk?

In het besluit speelt mee dat de Aw op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk heeft welke financiële consequenties de benodigde investeringen in het zorgvastgoed hebben. De Rotterdamse seniorenhuisvester wordt net als andere ‘zorgcorporaties’ geconfronteerd met de veranderende spelregels voor wonen en zorg. Hoewel WoonCompas hierop heeft geanticipeerd is dat in de ogen van de Aw nog onvoldoende en vraagt zij om een herstelplan.

WoonCompas verwacht de toezichthouder er van te kunnen overtuigen dat haar (zorg)vastgoed voldoende toekomstwaarde heeft. De corporatie is al gestart met plannen voor transitie en transformatie. Marcel Korthorst noemt verzorgingshuis De Aarhof als voorbeeld: “Met een goed financieel onderbouwd plan kunnen wij de risico’s die de Woonautoriteit ziet wegnemen. Daar ben ik van overtuigd”.

Wat betekent dit voor de huurders?

Het verscherpte toezicht heeft geen effect voor de huurders. De huren zullen niet extra worden verhoogd en ook de ambities op het gebied van onderhoud en verduurzaming komen niet onder druk.

Herstelplan

WoonCompas werkt aan een herstelplan, dat gericht is op herstel op een redelijke termijn. Uitwerking van de transformatie van haar zorgvastgoed staat daarin centraal. Ook de lange(re) termijn visie van het overige vastgoed komt aan bod, zodat er een compleet plan voor de komende jaren ligt.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft kunt u contact opnemen met Marcel Korthorst via 010 – 741 00 40.

 

Het persbericht van de Aw over het verscherpt toezicht op WoonCompas vindt u bij de nieuwsberichten op de website van de Aw.

De toezichtbrief wordt hier eind november door de Aw verstuurd en openbaar gemaakt.