Verantwoording

Speelveld WoonCompas

Wij zijn een toegelaten instelling in het kader van de volkshuisvesting. Wij moeten en wensen te voldoen aan de bijhorende criteria van toezicht, vastgesteld door het ministerie. De statuten van onze stichting beschrijven tevens verschillende vormen en criteria van toezicht.

Werkwijze stichting

WoonCompas heeft een bestuur. Het bestuur is belast met het aansturen van de stichting en eindverantwoordelijk voor de organisatie en haar resultaten. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. De laatstvermelde verstrekt hiertoe voldoende informatie en de eerste beoordeelt of de informatie toereikend is en blijk geeft van een juiste en solide invulling van de uitvoering van de doelstelling. Bijzonder aan de organisatie is dat er als extra bestuurlijke laag een Raad van Participanten is. Dit is een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van kerken die aan de basis staan van WoonCompas en/of haar werk. Het orgaan heeft als hoofdtaak het bewaken van de ideologische doelstelling en de invulling daarvan. In ons jaarverslag dat onderaan deze pagina is te downloaden, staat de volledige lijst met participanten.

Raad van Commissarissen en bestuur

In de praktijk heeft WoonCompas een directeur-bestuurder. Deze is operationeel betrokken bij de stichting en vult tevens de bestuurlijke taak in.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf tot zeven personen. Ieder lid heeft een specialistische taak. Ter voorbereiding en uitvoering van verschillende toezichthoudende taken heeft deze Raad enkele commissies ingesteld: de remuneratiecommissie, het auditcommittee en een benoemingscommissie. De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

Dhr. M. Schut, voorzitter, lid remuneratiecommissie
Dhr. J.A. Freie, secretaris, lid remuneratiecommissie
Mw. M. Janssen van Raay
Dhr. H.J.J. Lourens, voorzitter auditcommittee
Dhr. P. van Poelgeest, lid auditcommittee

Voor het volledige cv van de leden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar ons jaarverslag.

Vastgestelde documenten

Ter bevordering en bewaking van goed bestuur voor de stichting zijn er verschillende documenten die al dan niet periodiek vastgesteld worden. Een deel van die documenten volgt uit de Aedes-code. De branchevereniging heeft een handleiding voor goed bestuur opgesteld, wij onderschrijven de uitgangpunten en volgen deze. Waar wij hier vanaf wijken leggen we dat uit in de betreffende stukken, het jaarverslag of deze website.

Het verslag van de remuneratiecommissie over de prestaties van de bestuurder is onderdeel van de verantwoording van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag en daarom onderstaand niet specifiek opgenomen.

De door bestuur en toezicht vastgestelde documenten:

Jaarverslagen: Openbare documenten: