Verantwoording

Werkwijze stichting

WoonCompas heeft een bestuur. Het bestuur is belast met het aansturen van de stichting en eindverantwoordelijk voor de organisatie en haar resultaten. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en ziet toe op een juiste en solide invulling van de uitvoering van de doelstellingen.
Bijzonder aan de organisatiestructuur is dat er als extra bestuurlijke laag een Raad van Participanten is. Dit zijn vertegenwoordigers van kerken die aan de basis staan van WoonCompas en/of haar werk. De Raad van Participanten heeft als hoofdtaak het bewaken van de ideologische doelstelling en de invulling daarvan.

Raad van Commissarissen en bestuur

In de praktijk heeft WoonCompas een directeur-bestuurder. Deze is operationeel betrokken bij de stichting en vult tevens de bestuurlijke taak in.

De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal vijf personen, die ieder een specialistische taak hebben. Ter voorbereiding en uitvoering van verschillende toezichthoudende taken heeft deze Raad enkele commissies ingesteld: de remuneratiecommissie, het auditcommittee en een benoemingscommissie. De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • Dhr. M. Schut, voorzitter, lid remuneratiecommissie
  • Dhr. J.A. Freie, secretaris, lid remuneratiecommissie
  • Mw. M. Janssen van Raay
  • Dhr. H.J.J. Lourens, voorzitter auditcommittee
  • Dhr. P. van Poelgeest, lid auditcommittee

Voor het volledige cv van de leden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar ons jaarverslag.

Vastgestelde documenten

Ter bevordering en bewaking van goed bestuur voor de stichting zijn er verschillende documenten die al dan niet periodiek vastgesteld worden. Een deel van die documenten volgt uit de governancecode van Aedes. Wij onderschrijven de uitgangpunten en volgen deze, daar waar we afwijken leggen we dat uit in de betreffende stukken.