Uw woning aanpassen

Aanpassingen aan de woning, die niet zonder aanzienlijke kosten of schade hersteld kan worden, noemen we een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Deze veranderingen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden en in overleg met WoonCompas worden aangebracht.

Toestemming voor woningaanpassing

Voordat we een ZAV in behandeling kunnen nemen moeten we een goede inschatting kunnen maken van de omvang van de werkzaamheden en de kwaliteit van uitvoer.

Hoe vraag ik toestemming voor woningaanpassing?

U dient een schriftelijke aanvraag in, voorzien van toelichting de volgende onderdelen:
• een beschrijving van de aanpassing en omschrijving van de werkzaamheden;
• een duidelijke (bouw)tekening/schets van de oude en nieuwe situatie;
• vermelding van wie de werkzaamheden gaat uitvoeren;

U kunt de toelichting per email sturen naar info@wooncompas.nl of per post naar:
WoonCompas
Postbus 85180
3009 MD Rotterdam

Binnen 14 dagen ontvangt u van ons een schriftelijke reactie, waarin wij aangeven of wij u toestemming verlenen en onder welke voorwaarden.

Reactie op ZAV aanvraag

Bij een schriftelijke aanvraag voor een ZAV kunt u één van de drie volgende reacties verwachten:
1. U krijgt toestemming voor de uitvoering van de ZAV met de toezegging dat u deze bij het opzeggen van de huur mag laten zitten.
2. U krijgt toestemming voor de uitvoering van de ZAV, maar u moet de voorziening bij het opzeggen van de huur verwijderen en de woning in de oorspronkelijke staat herstellen.
Als de ZAV technisch in goede staat is, door WoonCompas te beoordelen, kunt u de voorziening middels een overnameformulier aanbieden aan de volgende bewoner (onder de voorwaarden die ook voor u golden). De nieuwe bewoner moet schriftelijk akkoord gaan met de voorwaarden.
3. U krijgt geen toestemming om de ZAV aan te brengen.

Bijzonderheden bij woningaanpassing

Werkzaamheden die nodig zijn om de Zelf Aangebrachte Verandering te kunnen realiseren, zoals het aanbrengen van extra groepen t.b.v. de elektriciteit voorziening voor keukens, het aanpassen van afvoeren en rioleringen, waterleidingen zijn voor rekening van de huurder.

Het onderhoud van de ZAV is voor uw eigen rekening. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw kan het zijn dat de ZAV (gedeeltelijk) moet worden verwijderd en teruggeplaatst. Hierbij zijn de kosten voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op een vergoeding.

Of de ZAV in de woning kan blijven wanneer u de huur weer opzegt, is afhankelijk van de verhuurbaarheid en de technische kwaliteit van de woning na het aanbrengen van de ZAV, dit door WoonCompas te beoordelen.

Voorbeelden van Zelf Aangebrachte Veranderingen

Badkamer: het plaatsen van een douchescherm, douchebak of ligbad

Voor aanpassingen aan de badkamer dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen. Bij huureinde dient de voorziening verwijderd te worden en eventuele schade als gevolg van de montage hersteld te worden.

Installaties: aanpassingen gas, elektra- of waterleidingen

Veranderingen aan de gas, elektra- of waterleidingen dienen altijd door een erkend installateur uitgevoerd te worden. Vooraf moet schriftelijk toestemming gevraagd worden. Dit geldt ook voor het plaatsen van thermostatische kranen op radiatoren. WoonCompas kan toestemming verlenen om de voorziening te laten zitten na het beëindigen van de huurovereenkomst. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een door WoonCompas goedgekeurde installateur.

Keuken: een nieuwe keuken plaatsen of de bestaande keuken veranderen

Het is mogelijk om zelf een nieuwe keuken te plaatsen. Hiervoor dient u altijd schriftelijk toestemming te vragen. Bij vertrek uit de woning neemt WoonCompas de keuken alleen over als deze in goede staat verkeert, te beoordelen door WoonCompas.

Schotelantennes

Het monteren van schotelantennes aan de gevel of aan de balustrade is niet toegestaan. Als u een vrijstaande schotelantenne wilt plaatsen, dan kan dat het aanzicht van het gebouw beïnvloeden. Daarom dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen.

Woningaanpassingen vanwege handicap

Voorbeelden hiervan zijn het drempelvrij maken van de woning en het aanbrengen van een voorziening voor het opladen van scootmobielen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeentelijke WMO-afdeling (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wanneer er een zorgconsulent of ouderenadviseur in uw gebouw werkzaam is, kan deze u daarbij behulpzaam zijn. U kunt ook terecht bij de huismeester van WoonCompas.

Het is belangrijk om te weten dat WMO-voorzieningen eigendom worden van WoonCompas. Dit betekent dat ze niet meegenomen kunnen worden bij huureinde. De gemeente vergoedt geen herstelkosten van deze ZAV en verwacht dat WoonCompas de aangepaste woning aanbiedt aan een volgende bewoner die de aanpassing ook nodig heeft.

Airconditioning

Het is onder voorwaarden mogelijk om een split level airconditioning aan te brengen. Wij stellen daarbij o.a. eisen aan de installatie, de opstelling van de airco en het maximale geluidsniveau. U dient ervoor te zorgen dat de airconditioning bij huureinde verwijderd wordt en dat de eventuele schade als gevolg van de montage (doorvoering door de gevel e.d.) hersteld wordt. U dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen.