Meepraten

WoonCompas hecht veel waarde aan een goede relatie met haar huurders. Hun visie en mening, wensen en behoeften met betrekking tot de woonomgeving en woningen stelt WoonCompas zeer op prijs. Dat betekent dat WoonCompas zich inspant om huurders zoveel mogelijk te betrekken bij haar beleid en besluitvorming.De bewonersparticipatie kent twee niveaus. Per wooncomplex is er een bewonerscommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de huurders van het betreffende complex. Afgevaardigden van de afzonderlijke bewonerscommissies van de wooncomplexen vormen het overkoepelende Huurdersplatform.

Bewonerscommissie

WoonCompas streeft ernaar om in elk gebouw een goed draaiende bewonerscommissie te hebben. De leden worden periodiek gekozen door en uit de bewoners en hebben een belangrijke rol voor de woongemeenschap.

WoonCompas overlegt minstens eenmaal per jaar met de bewonerscommissies over de gewenste diensten en het technisch onderhoud. Ten minste eenmaal per jaar vergadert de bewonerscommissie met de bewoners. De huismeester en/of woonconsulent is daar desgewenst ook bij aanwezig. De commissie overlegt tijdens deze vergadering met de bewoners over de gang van zaken en over wensen die zij hebben.

Veelal neemt de commissie ook de taak op zich om samen met andere vrijwilligers gemeenschappelijke activiteiten te ondersteunen en onderling contact te bevorderen. Die activiteiten kunnen heel divers zijn. Gezamenlijk eten, bewegingslessen, koffieochtenden en hobby- en spelmiddagen zijn enkele voorbeelden. De invulling is afhankelijk van de wensen van de bewoners en van de mogelijkheden van de commissieleden.

Alle commissieleden en alle andere vrijwilligers van woongebouwen in Rotterdam zijn tijdens de uitvoering van hun taak collectief verzekerd via de Rotterdamse vrijwilligersverzekering (een ongevallenverzekering en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid).

Wij adviseren u individuele vragen of klachten rechtstreeks aan de WoonCompas te richten. In de praktijk blijkt dat bewoners snel naar leden van de bewonerscommissie stappen met individuele vragen die eigenlijk bij de huismeester of de woonconsulent thuishoren. Wij verzoeken u alle vragen over onderhoud, huurprijs, zorg- en dienstverlening aan uw huismeester of woonconsulent te stellen. Maar natuurlijk kunt u ook uw bewonerscommissie informeren als er een bijzondere situatie is.

 

Een bewonerscommissie heeft recht op informatie, overleg en advies op basis van de wet. Dit is zo geregeld in de Wet Overleg Huurders-Verhuurder. De invulling van deze wettelijke plicht is vastgelegd in het Reglement Participatie van Bewonerscommissies.

Elke erkende bewonerscommissie krijgt een jaarlijks budget. Hieruit kunnen o.a. de vergaderkosten betaald worden. Op de jaarvergadering legt de bewonerscommissie aan de bewoners verantwoording af over haar activiteiten en over de besteding van haar financiële middelen, waaronder de bijdrage van de WoonCompas.

Huurdersplatform

Het Huurdersplatform is een informele vereniging die de gezamenlijke belangen van alle huurders en bewonerscommissies van WoonCompas behartigt. Het Huurdersplatform heeft dus een andere rol dan de bewonerscommissie van uw woongebouw, die alleen met de WoonCompas overlegt over uw eigen gebouw.

Het doel van het overleg met het Huurdersplatform is de kwaliteit van het wonen en de dienstverlening in onze woongebouwen te verbeteren. Deze inspraak is niet alleen prettig voor u als huurder, WoonCompas komt er op deze manier ook achter hoe zij de dienstverlening het best kan aanpakken. Het Huurdersplatform kan de WoonCompas gevraagd en ongevraagd adviseren.

In een samenwerkingsovereenkomst hebben het Huurdersplatform en WoonCompas de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. De officieel erkende bewonerscommissies van WoonCompas vormen samen de leden van de vereniging. Elke bewonerscommissie benoemt een vaste afgevaardigde in het Huurdersplatform.

Klachten en geschillencommissie

We willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Maar ook wij maken fouten, soms gaat er wel eens iets mis. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, horen we dat graag. Dan kunnen we een fout wellicht herstellen. Bovendien kunnen we daarvan leren, zodat we eenzelfde fout in de toekomst kunnen voorkomen.

Laat het ons weten als u ontevreden bent. Dat kan per brief:

WoonCompas

t.a.v. de directie

Postbus 85180

3009 MD Rotterdam

Of per e-mail: info@wooncompas.nl

Als u wél tevreden bent, mag u dat ons natuurlijk ook vertellen.

 

Geschillencommisie Wonen Zuid-Holland

Als wij er samen niet uitkomen of u bent het niet eens met de oplossing die wij voorstellen dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Deze klachtencommissie bestaat uit externe deskundigen die onafhankelijk zijn van de corporaties.

De behandeling van klachten gaat volgens een vaste procedure die is vastgelegd in het Reglement Geschillencommissie Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. Het Reglement kunt u opvragen bij uw corporatie of downloaden op http://gcwzh.nl/. Er zijn voor u géén kosten verbonden aan behandeling door de Geschillencommissie.

In uw brief schrijft u:

- uw klacht

- wat de oplossing is van uw corporatie

- waarom u niet tevreden bent.

Deze brief moet binnen een redelijke termijn na de klachtbehandeling van uw corporatie verstuurd worden.

De Geschillencommissie behandelt:

  • klachten over procedures
  • klachten over technische zaken
  • klachten over medewerkers van de corporatie
  • klachten over de handelwijze van medewerkers die in opdracht van de corporatie werken.

Als de corporatie nog bezig is uw klacht op te lossen, dan neemt de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling.

Als de klacht niet tot het werkterrein van de Geschillencommissie behoort, bijvoorbeeld een klacht over een huurverhoging, dan vertelt de commissie u waar u wèl terecht kunt. U krijgt altijd binnen twee weken na ontvangst van uw brief bericht van de Geschillencommissie dat uw klacht is ontvangen en wat ermee gedaan gaat worden. Ook klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn gegeven, behoren niet tot het werkterrein van de Geschillencommissie.

Soms komt er een oplossing nadat u de klacht aan de Geschillencommissie hebt voorgelegd. Dan is een verdere behandeling natuurlijk niet nodig. Blijft het geschil bestaan, dan wordt de zaak in een hoorzitting behandeld.

De Geschillencommissie bestudeert uw probleem, en vraagt aan u èn aan de corporatie om de klacht te komen toelichten op een hoorzitting. Wanneer u wilt, kunt u iemand meenemen om u daarbij te helpen. Bij de hoorzitting zijn minimaal drie commissieleden aanwezig. Voor deze besloten bijeenkomst krijgt u een schriftelijke uitnodiging.

De uitspraken die de commissie doet, zijn voor de woningcorporatie en voor u bindend. Dat betekent dat de corporatie de uitspraak moet uitvoeren.

Ook met klachten over de procedures van de corporatie of klachten over de mensen die ze uitvoeren, kunt u bij de Geschillencommissie terecht. Dat geldt ook voor de inhoud en uitvoering van het servicecontract van uw woning. Hierover kan de Geschillencommissie alleen een advies uitbrengen.

Binnen vier weken na de behandeling van uw klacht doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze wordt direct naar u toegestuurd. In de uitspraak staat het advies aan de woningcorporatie of welke bindende uitspraak de commissie heeft gedaan.

U kunt een probleem aan de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland schriftelijk kenbaar maken. Het postadres is:

Postbus 610
3300 AP DORDRECHT

De Geschillencommissie is telefonisch bereikbaar onder nummer 085-210 02 44 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur), of per e-mail op info@gcwzh.nl.