Huurbetaling en huurtoeslag

Een huurwoning: alleen om er zelf in te wonen

Deze woning is voor u, het is dan ook niet toegestaan dat u de woning (geheel of gedeeltelijk) onderverhuurt aan iemand anders. Ook als u iemand bij u wilt laten inwonen na het aangaan van de huurovereenkomst, is vooraf schriftelijke toestemming van WoonCompas nodig.

Huuringang en sleuteloverdracht

Bij het tekenen van het huurcontract heeft u afgesproken wanneer de huur ingaat. Dit is altijd op de eerste dag van de maand of halverwege de maand. De sleutel van de woning ontvangt u op de eerste werkdag na het ingaan van het huurcontract van de huismeester.

Huur en servicekosten

De huur bestaat uit de zogenoemde netto huur (of ‘kale huur’) en de servicekosten. De netto huur betaalt u voor de woning en voor de collectieve ruimten. Servicekosten betaalt u voor de collectieve diensten die wij leveren in het gebouw, bijvoorbeeld voor de schoonmaak van de algemene ruimten, de diensten van de huismeester en het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. De netto huur opgeteld met de servicekosten is de brutohuur die u maandelijks betaalt.

Het bedrag dat u maandelijks betaalt voor de servicekosten is een voorschot. Vóór 1 juli van elk jaar sturen wij u de afrekening van het vorige kalenderjaar. Het kan zijn dat u een bedrag moet bijbetalen of dat u een bedrag terugkrijgt.

Rekening houdend met de afrekening over het voorgaand kalenderjaar stellen wij een nieuw voorschotbedrag vast. Dit leidt tot een nieuwe bruto huur per 1 januari.

Als er wensen zijn om het servicepakket in te krimpen of uit te breiden, wordt via een enquête de mening gevraagd van alle huurders. Voor wijziging van het servicepakket is een akkoord nodig van minimaal 70% van de huurders.

Huurverhoging

De netto huur wordt elk jaar per 1 juli vastgesteld. Alle huurders krijgen jaarlijks vóór 1 mei een brief waarin staat met welk percentage de netto huur (dus exclusief servicekosten) verhoogd wordt.

Bezwaar maken tegen huurverhoging is mogelijk als daarvoor een gegronde reden is. Als wij onderling niet tot overeenstemming komen wordt het bezwaarschrift door de huurcommissie beoordeeld. Hoe deze bezwaarprocedure precies werkt, kunt u nalezen op de website van de huurcommissie www.huurcommissie.nl.

Huur betalen

U kunt de huur op twee verschillende manieren betalen:

  1. Via een machtiging voor automatische incasso, waardoor wij de huur automatisch van uw rekening afschrijven. Het voordeel van deze methode is dat u niets hoeft te doen als de huurprijs verandert. Mocht onze administratie per ongeluk een fout maken, dan kunt u de incasso direct ongedaan maken via uw eigen bank.
  2. U kunt uw bank zelf opdragen de huur automatisch over te boeken. Dan moet u de bank wel tijdig informeren als het huurbedrag verandert.

In beide gevallen geldt dat de huur uiterlijk op de 1e van de maand op de rekening van WoonCompas moet zijn bijgeschreven.

Huurtoeslag

Misschien heeft u recht op huurtoeslag van de overheid. Dat is afhankelijk van de hoogte van de huur, van uw inkomen, het inkomen van uw eventuele partner of huisgenoot en van uw vermogen. U kunt bij onze huuradministratie informeren of u in aanmerking komt voor deze huurtoeslag. Als wij een opgave van uw jaarinkomen en vermogen hebben, kunnen wij voor u een proefberekening maken.

De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag aan u uit. Voor een aanvraag kunt u een formulier aanvragen via telefoonnummer 0800-0543. U kunt hiervoor ook terecht op internet: www.toeslagen.nl.

Zolang u in deze woning blijft wonen en uw inkomen of vermogen niet wijzigt, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen voor deze huurtoeslag. De belastingdienst zorgt voor een jaarlijkse aanpassing op basis van huur- en inkomengegevens.

Wanneer uw inkomen aanzienlijk daalt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag terwijl u dat voorheen niet kreeg. Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor een hogere huurtoeslag dan u al ontving. Ook dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. U zult dan een wijzigingsformulier ontvangen.

De huurtoeslag moet natuurlijk ook aangepast worden als uw inkomen opeens stijgt, of als een andere persoon met een eigen inkomen (of vermogen) bij u intrekt. Ook als u de huurtoeslag op een andere manier wilt regelen, belt u met de Belastingdienst.

Huurachterstand

Het is mogelijk dat u door onvoorziene omstandigheden uw huur niet kunt betalen. Dit kan snel leiden tot een probleem dat iedere maand groter wordt. Zowel voor u als voor ons vervelend. De beste manier om huurachterstand te voorkomen, is door gebruik te maken van de automatische incasso via WoonCompas.

Wij raden u aan om betalingsproblemen of een dreigende huurachterstand direct te bespreken met de huuradministratie. Zij kunnen bijvoorbeeld kosteloos een betalingsregeling met u treffen. Daarnaast kunnen we kredietbank Rotterdam (onderdeel van SoZaWe gemeente Rotterdam) hierbij betrekken om de betalingsproblemen met u op te lossen.

Als de huur niet op tijd bij WoonCompas binnen is, dus op de eerste van elke maand,  dan heeft u een huurachterstand waardoor u in het aanmaningstraject komt. Vernemen wij in het aanmaningstraject niets van u, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. De daarmee verband houdende kosten komen voor uw rekening.

Blijft u dan nog in gebreke, dan wordt het een zaak voor de kantonrechter. De kantonrechter kan besluiten tot een betalingsregeling, maar kan ook overgaan tot ontbinding van het huurcontract. In het laatste geval krijgt WoonCompas toestemming voor het ontruimen van de woning.

Wij informeren u daarover, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij wijzen u er nogmaals op, dat u bij eventuele betalingsproblemen het best contact kunt opnemen met onze verhuuradministratie via telefoonnummer (010) 741 00 40 of een email sturen naar info@wooncompas.nl.