Herstelplan WoonCompas

Met ingang van 3 november 2015 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het toezicht op woningcorporatie WoonCompas verscherpt. Het verscherpt toezicht houdt in dat de Aw toeziet op het opstellen en naleven van een herstelplan.

Herstelplan goedgekeurd

Op 10 maart 2016 heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het herstelplan van WoonCompas goedgekeurd. Dat betekent dat zij zich in de nieuwe koers kan vinden. WoonCompas geeft het financieel herstel vorm zonder ingrijpende maatregelen voor de huurders, zoals extra huurverhogingen of bezuinigingen op onderhoud. In het herstelplan is opgenomen dat WoonCompas de komende jaren leningen aflost, investeert in de verduurzaming van woningen en een verzorgingshuis ombouwt tot woningen.

Aanleiding voor het verscherpte toezicht vormde de onzekerheid over het zorgvastgoed en het onderhoud, de beperkte financiële bijsturingsmogelijkheden en een sterke focus op projectontwikkeling in het verleden. De Aw vroeg WoonCompas daarom in november om een herstelplan op te stellen.

“Het was zinvol om de vastgoedportefeuille volledig tegen het licht te houden” aldus directeur-bestuurder Marcel Korthorst. “Door ons op de primaire doelgroep, de écht kwetsbaren te richten konden duidelijke keuzes worden gemaakt. Dat creëert ruimte voor zaken die nodig zijn. Dat is allereerst voldoen aan de eisen van toezichthouders, maar ook het verbeteren van de energieprestaties van onze woningen en het aanpakken van zorgvastgoed”.

Overigens heeft de inmiddels afgeronde ontwikkeling van MUSA Katendrecht geen direct verband met het verscherpte toezicht. “Ik merk dat bewoners en andere belanghebbenden die link wel eens leggen ja, maar het tegendeel is waar: het project MUSA heeft onze financiële positie juist versterkt en draagt in die zin bij aan het financiële herstel. Wel is het zo dat projectontwikkeling risico’s met zich meebrengt die op dit moment niet passend zijn. Daarom wijzigt de focus van WoonCompas van projectontwikkeling richting beheer”, aldus Marcel Korthorst.

Vragen?

Indien u naar aanleiding van dit onderwerp vragen heeft kunt u contact opnemen met Marcel Korthorst via 010 – 741 00 40.

Klik hier voor meer achtergrond informatie over het verscherpt toezicht