Ambitie & Aandachtsgebieden

Onze ambitie binnen kaders

WoonCompas realiseert en beheert woonruimte voor ouderen en voor doelgroepen die vanuit een sociale of diaconale vraag een beroep op ons doen. Dit doel is tijdloos geformuleerd, waardoor wij geen moeite hebben met het vinden van passende vraagstukken. Wij streven ernaar om binnen gezonde kaders maximaal te groeien. De opgave in Rotterdam en omgeving is groot, aan de vraagzijde is er genoeg ruimte voor groei. Zorg- en welzijnspartijen, onderwijsinstellingen en belangenbehartigers van senioren zijn onze belangrijkste partners naast de bewoners zelf. Zij zijn essentieel voor de exploitatie van de bestaande complexen en de ontwikkeling van nieuwe locaties. Onze inbreng in deze samenwerking zien wij niet als een verplicht prestatieveld, het is een randvoorwaarde voor het realiseren van onze doelstelling. Bijkomend voordeel van de samenwerkingen is dat onze partners vaak een breder blikveld hebben dan vastgoed, wij kunnen daar veel van leren en dat doen we graag. De komende jaren verwachten wij qua bezit gemiddeld met 50 wooneenheden per jaar te groeien, dat is 5% groei per jaar. Daarnaast streven wij ernaar om meer eenheden voor derden (corporaties of zorginstellingen) te beheren. Voor al onze projecten werken wij samen met één of meer van de voormelde partners.

Zelfstandig wonende senioren

Een groot deel van ons werk is het ontwikkelen en beheren van woningen voor mensen boven de 55. Op verschillende plaatsen in Rotterdam hebben wij wooncomplexen met extra services. De wooncentra zijn naast een woonomgeving ook een ontmoetingspunt. De uitstraling van de complexen dient daarbij aan te sluiten. Onze gebouwen "ontwikkelen" mee met de behoefte van de bewoners. Bestaande complexen worden waar nodig aangepast of uitgebreid en nieuwe complexen sluiten qua vormgeving aan bij onze visie: Wij willen mooie complexen maken. Woonruimtes dienen licht te zijn, centrale ruimtes plezierig en veilig en de materiaaltoepassing duurzaam en fris. Dat betekent niet een hip ontwerp, maar wel een ten dele tijdloos gebouw dat zich liefst tot monument ontwikkelt. Dat is onze kijk op duurzaamheid. Onze bewoners zijn relatief veel thuis, hun woonruimte is des te belangrijker. Dat betekent niet dat deze groot hoeft te zijn, maar wel dat deze als geheel een prettige sfeer brengt. WoonCompas besteedt veel aandacht aan de ontwerpfase en tracht goed te luisteren naar de gebruikers van de woningen om zo steeds betere woonomgevingen te creëren. De bewoners bepalen zelf welke inhoud zij daar aan geven.

Omdat wij goed benaderbaar willen zijn voor onze huurders is er in de wooncomplexen op vaste tijdstippen een huismeester aanwezig. Andere faciliteiten die wij soms in bescheiden vorm, maar elders uitgebreid (laten) organiseren voor bewoners zijn activiteiten, alarmering, bijeenkomstruimte, gezondheidscentra en maaltijdbezorging. Veelal doen wij dit in samenwerking met andere partijen en niet te vergeten een grote groep vrijwilligers. In de wooncomplexen levert Laurens veelal de zorg- en alarmeringsdiensten en ondersteunt en organiseert dagactiviteiten. WoonCompas heeft veel voordeel van deze samenwerking.

Huizen voor kwetsbare doelgroepen

In de Rotterdamse regio zijn er veel zorg- en dienstverlenende organisaties die hun cliënten zelf wensen te huisvesten. Via deze stichtingen huisvesten wij vele mensen die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen of willen wonen. Zo wonen in onze huizen mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een (voormalige) verslavingsproblematiek, Rotterdammers die participeren in het project (z)onder dak en personen die participeren in andere begeleide woonvormen. Wij hebben inmiddels vele jaren ervaring met deze projecten en zijn trots iets te kunnen betekenen voor deze mensen en de stichtingen die hen begeleiding bieden. Waar mogelijk en zinvol creëren wij ruimte in bestaande en nieuwe projecten om gemengde woonvormen te realiseren. Stichtingen die interesse hebben in een samenwerking nodigen wij graag uit. Ook in dit onderdeel van de woningmarkt kent WoonCompas een groeidoelstelling.

Brede scholen met een woonvorm

Samen met de ontwikkelingspartners Kind&Onderwijs Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de SWK-groep leverden wij één van de eerste Brede Scholen in Nederland op in 2004. De Brede School Nesselande is inmiddels jaren in exploitatie en we zijn als corporatie nog steeds actief betrokken. Niet alleen bij de woningen, maar ook bij de drie basisscholen, het werkproject van de Lievegoed Zorggroep, de kinderopvang, (para)medici en bij sociaal cultureel werk. Deze brede school betekende een impuls in de samenwerking met diverse partijen, die heeft geleid tot verschillende initiatieven die gerealiseerd zijn en waarvan er enkele in ontwikkeling zijn. WoonCompas weet hoe een Brede School als hart van de wijk kan functioneren en welke dragers daar voor nodig zijn. Woningen voor onze doelgroepen versterken het concept net als functies die voor een wijk noodzakelijk zijn zoals gezondheidszorg, kinderopvang, sportverenigingen. Wij participeren in deze projecten met een wijkdoelstelling en op basis van een maatschappelijke visie dat ontmoeting essentieel is voor leefbaarheid. Kinderen, bewoners, professionals, allen met of zonder beperking, hebben hun plek in een dergelijke accommodatie en nemen kennis van en maken liefst kennis met elkaar. Inmiddels werken wij aan initiatieven voor twee andere Brede Scholen en zijn wij graag bereid onze kennis te delen.

Intramurale woonvormen voor senioren

Deze woonvorm is de oudste binnen onze stichting. Tot enkele jaren na de tweede wereldoorlog verzorgden de diaconieën van kerken grotendeels de ouderenzorg. De overheid heeft deze taak naar zich toegetrokken en in enkele decennia is er veel veranderd. WoonCompas verhuurt, als gevolg van het scheiden van wonen en zorg, een deel van het vastgoed aan Laurens, voorheen Zorg Compas. In deze complexen wonen senioren die een zorgvraag hebben die zelfstandig wonen belemmerd, de zogenaamde intramurale zorg. Verschillende vormen van ouderenzorg huisvest WoonCompas op deze wijze. De samenwerking met Laurens is historisch van aard en is vruchtbaar. Laurens is vanuit haar zorgrol bij vele bestaande en nieuwe initiatieven van WoonCompas betrokken en functioneert daarnaast als een belangrijke bron van informatie en vernieuwing voor WoonCompas.